Články

NAVRHUJE sa od 2022 veľké zvýšenie štátnych dávok na deti

Od 1. januára 2022 sa navrhuje upraviť – ZVÝŠIŤ sumy štátnych dávok : prídavok na dieťa zo sumy 25,50 € na sumu 25,88 € mesačne príplatok k prídavku na dieťa zo sumy 11,96 € na sumu 12,14 € mesačne. prídavok na dieťa za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej […]

Daňový bonus na dieťa od 1.7.2021

V období od 1.7.2021 do 31.12.2021 bude platné Prechodné ustanovenia § 52zzj a výška daňového bonusu bude: a) 23,22 eura mesačne, b) dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku, alebo c) 1,7-násobok sumy podľa písmena a) mesačne, […]

Postrehli ste nové ošetrovné (OČR)?

Postrehli ste ZMENY platné od 1.4.2021 v ošetrovnom? 1. Predĺženie nároku na ošetrovné Od 1.4.2021 je nárok na ošetrovné dva týždne / pôvodne bolo 10 dní. Podľa tejto zmeny sa následne upravujú aj paragrafy ohľadom vylúčenia povinnosti platiť poistené a prerušenia povinného poistenia: vylúčenie povinnosti platiť poistné max. do 14. dňa ošetrovného prerušenie povinného poistenia od […]

TOTO JE ZNIŽOVANIE BYROKRACIE ??

Dnes 13.1.2021 bola zverejnená PI/2021/6 Predbežná informácia k návrhu zákona o zasielaní údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov a začalo pripomienkové konanie, ktoré končí 25.1.2021. Kým len postrehnete návrh, už bude pripravený na schválenie bez pripomienok. Môžete pripomienkovať: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/6 Zámerom návrhu zákona je zaviesť všetkým podnikateľským subjektom povinnosť vyhotovovať v stanovenej lehote faktúru z […]

NOVÉ TEHOTENSKÉ DÁVKY

Tehotenská dávka bude od 1.4.2021 vyplácaná ako nemocenská dávka alebo z prostriedkov štátneho rozpočtu. Členenie tejto dávky je nasledovné: nemocenská dávka TEHOTENSKÉ zo sociálneho poistenia / zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov/ nemocenská dávka TEHOTENSKÉ zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov / zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom […]

Zvýšenie štátnych rodičovských dávok

Výška rodičovského príspevku sa v roku 2021 zvyšuje: z 270 € na 275,90 € mesačne, z 370 € na 378,10 € mesačne , ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.   […]

Nedostupné služby SP počas sviatkov !

UPOZORNENIE! IPC a e-Služby sú nedostupné do pondelka 28. 12. 2020 do 8.00 h Sociálna poisťovňa oznamuje, že Informačno-poradenské centrum, v ktorom poistenci získavajú informácie prostredníctvom telefonátov a e-mailov, bude nedostupné počas sviatkov od stredy 23. 12. 2020 od 12.00 h. do pondelka 28. 12. 2020 do 8.00 h. Rovnako v tomto čase budú nedostupné […]

EUROFONDY 2021-2017

Blíži sa nové programové obdobie na získanie GRANTOV Z EÚ. Financovanie z EÚ môže byť: PRIAME = prideľovanie grantov riadia európske inštitúcie NEPRIAME = riadia národné a regionálne orgány. Predstavuje takmer 80% rozpočtu EÚ – európske štrukturálne a investičné fondy = EŠIF. Vyberte si už teraz oblasť získania grantu z EŠIFu. Pripravte sa včas na […]