Články

EUROFONDY 2021-2017

Blíži sa nové programové obdobie na získanie GRANTOV Z EÚ. Financovanie z EÚ môže byť: PRIAME = prideľovanie grantov riadia európske inštitúcie NEPRIAME = riadia národné a regionálne orgány. Predstavuje takmer 80% rozpočtu EÚ – európske štrukturálne a investičné fondy = EŠIF. Vyberte si už teraz oblasť získania grantu z EŠIFu. Pripravte sa včas na […]

DLHŠIE OČER + NOVÝ TYP OČER

Žiaľ, pred pár dňami bolo schválené posutie platnosti novely č. 467/2019, ktorou sa od 1.1.2021 malo predĺžiť obdobie výplaty OČER a zaviesť nový typ OČER /nemocenská dávka OŠETROVNÉ/ Takže s platnosťou od 1.4.2021 PREDĹŽENIE NÁROKU Nárok na ošetrovné zaniká do 31.3.2021 najneskôr uplytnutím 10. dňa, od 1.4.2021 nárok na ošetrovné zanikne uplytnutím 14. dňa. Prechodné […]

Zamestnávatelia – viete, čo je IČPV?

IČPV sa začne  používať od 1.1.2021 voči SOCIÁLNEJ POISŤOVNI Identifikačné Číslo Právneho Vzťahu ·       —   IČPV je zložené z 12 miestneho čísla – napríklad: 000717770777 ·        —   IČPV bude pridelené po spracovaní RLFO, prihláška a zobrazené  všetkým právnym vzťahom, ktoré trvajú k 1.1.2021 alebo ktoré vzniknú od 1.1.2021 ·       […]

Mzdové nároky na rok 2020

Nariadením vlády č. 324/2019 Z. z. sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020.            

Zvýšenie rodičovského príspevku od roku 2020

Rodičovský príspevok sa bude od 1.1.2020 v súlade s § 4 odsek 1 zákona o rodičovskom príspevku č. 571/2009 Z. z. zvyšovať zo sumy 220,70 eur na: 270 eur mesačne, 370 eur mesačne, ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná […]

Minimálna mzda na rok 2020

Dňa 28. augusta 2019 bol podaný návrh nariadenia vlády SR – LP/2019/623 ustanovujúci sumu minimálnej mzdy na rok 2020. Medzirezortné pripomienkové konanie by malo končiť 9. septembra 2019. Aktuálna minimálna mzda 520 € za mesiac by sa od 1.1.2020 mala zvýšiť na 580,00 € . Hodinová minimálna mzda 2,989 € by sa mala od 1.1.2020 zvýšiť na […]

Zmeny ekonomických veličín od 1.7.2019

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 183/2019 Z. z. sa s účinnosťou od 1.7.2019 životné minimum mení takto (§ 2 ods. 1 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime) a) ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu zo 205,07 €  na 210,20 € mesačne b) ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú […]

Nový dôvod vyradenia z ÚP / nový status poistenca štátu ZP

V súlade s § 34 ods. 6 a 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov je uchádzač o zamestnanie povinný: aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu v termíne a na mieste určenom úradom. na účel ponuky vhodného zamestnania alebo ponuky niektorého z aktívnych opatrení na trhu […]