20.7.2015 Menej papierovania, menej pokút

Od 1. Januára 2015 je koniec  vzniku aj zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel . Podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel daňovníkovi oznamovacia povinnosť NEVZNIKÁ. Skutočnosti ohľadom vzniku a zániku daňovej povinnosti uvedie daňovník pri podávaní daňového priznania po ukončení zdaňovacieho obdobia. Takže sa daňovníkovi zníži nielen „papierovanie“, ale […]

13.7.2015 Prečo Vám prišla zo Zdravotnej poisťovni Výzva na oznámenie platiteľa poistného?

Na rozdiel od sociálneho poistenia, zdravotné poistenie musíte mať „pokryté“ za každý kalendárny deň. Za každý kalendárny deň musí byť uhradené poistné a to platí buď zamestnávateľ, SZČO, samoplatiteľ alebo štát. Pred vykonaním ročného zúčtovania, pri kontrole roku 2014 Vám Zdravotná poisťovňa môže poslať takúto výzvu v prípade, ak nemáte „pokryté“ nejaké obdobie registráciou jedného z typov platiteľov […]

6.7.2015 Kedy sa premlčí právo vymáhať nedoplatok voči Daňovým a colným úradom. Čo je premlčanie, čo preklúzia.

Ak máte starší nedoplatok voči Finančnej správe, sledujte zákonné lehoty premlčania  – zániku práva vymáhania pohľadávok. Pretože podľa § 85 ods. 3 zákona č. 563/2009 o správe daní (daňového poriadku)  správca dane prihliadne na premlčanie, iba ak daňový dlžník vznesie námietku premlčania, a to len v rozsahu uplatnenej námietky. Prečítajte si, aké sú konkrétne lehoty, aký je […]