6.7.2015 Kedy sa premlčí právo vymáhať nedoplatok voči Daňovým a colným úradom. Čo je premlčanie, čo preklúzia.

Share

Ak máte starší nedoplatok voči Finančnej správe, sledujte zákonné lehoty premlčania  – zániku práva vymáhania pohľadávok. Pretože podľa § 85 ods. 3 zákona č. 563/2009 o správe daní (daňového poriadku)  správca dane prihliadne na premlčanie, iba ak daňový dlžník vznesie námietku premlčania, a to len v rozsahu uplatnenej námietky.

Prečítajte si, aké sú konkrétne lehoty, aký je rozdiel medzi premlčaním a preklúziou.

https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_rozdiel-medzi-na

Posted in Nezaradené.