Nový dôvod vyradenia z ÚP / nový status poistenca štátu ZP

V súlade s § 34 ods. 6 a 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov je uchádzač o zamestnanie povinný: aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu v termíne a na mieste určenom úradom. na účel ponuky vhodného zamestnania alebo ponuky niektorého z aktívnych opatrení na trhu […]

Návrh zvýšenia sumy stravného

Pravdepodobne od júna, pokiaľ dôjde k schváleniu, môžeme očakávať zvýšenie sumy stravného. Návrhom opatrenia sa  sumy stravného pre  jednotlivé časové pásma zvýšia nasledovne: 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,80 eura na 5,10 eura, nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,10 eura na 7,60 eura, nad 18 hodín trvania pracovnej […]