Zmeny od 1.7.2020

Share

Životné minimum od 1.7.2020 sa mení (§ 2 ods. 1 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime):

  • ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu zo 210,20 €  na 214,83 € mesačne
  • ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu zo 146,64 € na 149,87 € mesačne
  • ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa  z 95,96 €  na 98,08 € mesačne


Nepostihnuteľné sumy pre účely exekučných zrážok zo mzdy od 1.7.2020

Základné nepostihnuteľné sumy:

  • pri fyzickej osobe, ktorá nepoberá dôchodok:

100% životného minima plnoletej osoby: 214,83 €,

25% životného minima plnoletej osoby na vyživovanú osobu: 53,70 €, 

  • pri fyzickej osobe, ktorá poberá dôchodok:

100% životného minima plnoletej osoby: 214,83 €,

50% životného minima plnoletej osoby na vyživovanú osobu : 107,41 €,

Pri pokutách za priestupky (platí aj pre poberateľov dôchodkov):

  • 50% životného minima plnoletej osoby: 107,41 €,
  • 25% životného minima plnoletej osoby na vyživovanú osobu: 53,70 €,

Pri zrážke výživného pre maloleté dieťa, ktorú povinnému nemožno zraziť je:

  • 70% zo 60% životného minima na osobu (70% z 128,90 €): 90,22 €,
  • 70% základnej sumy na vyživovanú osobu (70% zo 53,70 €): 37,59 €,

Zrážka bez obmedzenia z príjmu, ktorý je

  • nad 150 % životného minima plnoletej osoby: 322,24 €


Suma predčasného starobného dôchodku,

ktorú musí poistenec dosiahnuť, aby mu bol priznaný  predčasný starobný dôchodok od 1.7.2020 je vo výške 257,80 €.Valorizácia príspevkov od 1.7.2020

Peňažný príspevok na prepravu    109,61 €
na diétne stravovanie  I. skupina      39,88 €
na diétne stravovanie  II. skupina      19,94 €
na diétne stravovanie  III. skupina      11,97 €
na hygienu, opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia      19,94 €
na zabezpečenie prevádzky osobného motorového vozidla      35,88 €
na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom      47,85 €
Resocializačný príspevok maximálna výška      85,93 €
Náhradné výživné maximálna výška    362,90 €
Príspevky na podporu náhradnej
starostlivosti
Jednorazový príspevok pri zverení    542,40 €
Jednorazový príspevok pri zániku 1.000,50 €
Opakovaný príspevok dieťaťu do 10 rokov    196,20 €
Opakovaný príspevok dieťaťu nad 10 do 15 rokov    225,60 €
Opakovaný príspevok dieťaťu nad 15 rokov    245,20 €
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi    191,30 €
Zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi    136,40 €
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi      78,50 €
Príspevky na vykonávanie absolventskej praxe a na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby na vykonávanie absolventskej praxe    139,64 €

na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

   214,83 €Minimálne výživné na dieťa

od 1.7.2020 stúpne na sumu 29,42 €.

Posted in Nezaradené.