EUROFONDY 2021-2017

Share

Blíži sa nové programové obdobie na získanie GRANTOV Z EÚ.

Financovanie z EÚ môže byť:

  • PRIAME = prideľovanie grantov riadia európske inštitúcie
  • NEPRIAME = riadia národné a regionálne orgány. Predstavuje takmer 80% rozpočtu EÚ – európske štrukturálne a investičné fondy = EŠIF.

Vyberte si už teraz oblasť získania grantu z EŠIFu.

Pripravte sa včas na podávanie žiadosti o granty z EÚ !

 

Schválené opatrenia SR na OBDOBIE 2021-2027

Cieľ 1: INTELIGENTNEJŠIA EURÓPA

1.1 Rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií

1.1.1   Podpora spolupráce akademického sektora a podnikov
1.1.2   Podpora budovania ľudských zdrojov vo VaV
1.1.3   Podpora budovania a modernizácie centrálnej infraštruktúry pre VaV
1.1.4   Podpora účasti slovenských subjektov v ERA

1.2 Využívania výhod digitalizácie pre občanov, podniky a vlády

1.2.1  Podpora digitálneho hospodárstva založeného na údajoch a moderných
technológiách pre digitálnu  transformáciu
1.2.2   Podpora budovania inteligentných miest a regiónov
1.2.3   Podpora rozvoja umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti
1.2.4   Modernizácia verejných služieb

1.3 Posilnenie rastu a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, vrátane produktívnych investícií

1.3.1   Podpora malého a stredného podnikania
1.3.2   Internacionalizácia malého a stredného podnikania
1.3.3   Podpora sieťovania podnikateľských subjektov

1.4 Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie – ľudské zdroje pre inovatívne Slovensko a

1.4.1   Podpora kvality terciárneho vzdelávania orientovaného na pracovný trh
1.4.2   Podpora ďalšieho vzdelávania v kontexte priemyselnej revolúcie 4.0 a   inteligentnej špecializácie
1.4.3   Podpora odborného vzdelávania a prípravy v kontexte priemyselnej revolúcie 4.0. a
inteligentnej špecializácie
1.4.4   Digitálne a podnikateľské zručnosti

Cieľ 2: EKOLOGICKEJŠIA EURÓPA

2.1 Zvýšenie energetickej efektívnosti, podpora OZE a zníženie emisií skleníkových plynov

2.1.1   Zvýšenie energetickej efektívnosti a využívania OZE v podnikoch a zníženie
energetickej náročnosti budov
2.1.2   Podpora obnoviteľných zdrojov energie a účinných systémov CZT v oblasti   zásobovania teplom a
chladom a inteligentných energetických systémov,   uskladňovania energie
2.1.3   Podpora udržateľnej mobility zvýšením podielu alternatívnych   ekologickejších pohonov v doprave

2.2 Adaptácia na zmenu klímy, prevencia rizík a odolnosti voči katastrofám

2.2.1   Vodné hospodárstvo a retenčná schopnosť krajiny a sídelného prostredia
2.2.2   Preventívne opatrenia na ochranu pred mimoriadnym udalosťami   spojenými so zmenou klímy
2.2.3   Znižovanie rizika katastrof cestou zvyšovania kapacít, pripravenosti a reakcie
2.2.4   Podpora adaptačného procesu cestou zlepšenia dostupnosti údajov, podpory tvorby

2.3 Prechod na obehové hospodárstvo, efektívne využívanie zdrojov a zlepšenie kvality ovzdušia

2.3.1   Komplexný prístup k prevencii tvorby, opätovného použitia a zhodnocovania odpadov
2.3.2   Investície do zlepšenia kvality ovzdušia
2.3.3   Podpora prechodu k obehovému hospodárstvu


2.4 Zlepšenie kvality vôd a stavu ochrany prírody, biodiverzity a krajiny

2.4.1   Zlepšenie kvality vôd a stavu v zásobovaní vodou a čistení odpadových vôd
2.4.2   Investície do ochrany prírody, biodiverzity a kvality ekosystémov a ekosystémových služieb

Cieľ 3: PREPOJENEJŠIA EURÓPA

3.1 Rozvoj udržateľnej, inteligentnej, bezpečnej a intermodálnej siete TEN-T odolnej proti zmene klímy

3.1.1 Dobudovanie diaľničných spojení TEN-T
3.1.2 Výstavba rýchlostných ciest
3.1.3 Modernizácia železničnej infraštruktúry TEN-T a uzlov
3.1.4 Modernizácia vodnej dopravy

3.2 Rozvoj a podpora udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy, vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility

3.2.1 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy
3.2.2 Podpora regionálnej železničnej dopravy
3.2.3 Zlepšenie regionálnej dopravnej obslužnosti včítane infraštruktúry
3.2.4 Rozvoj cyklodopravy a jej infraštruktúry

3.3 Zlepšenie digitálnej pripojiteľnosti

Cieľ 4: SOCIÁLNEJŠIA EURÓPA

4.1   Zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, najmä mladých ľudí a dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených skupín   na trhu práce, ako aj neaktívnych osôb a podpora samostatnej zárobkovej činnosti a sociálneho hospodárstva

4.2   Modernizácia inštitúcií a služieb trhu práce s cieľom posúdiť a predvídať potreby v oblasti zručností a zabezpečiť včasnú a cielenú pomoc a podporu   v záujme zosúladenia ponuky s potrebami trhu práce, ako aj pri prechodoch medzi zamestnaniami a mobilite

4.3   Podpora lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom vrátane prístupu k starostlivosti o deti a závislé osoby vo väzbe na rodovo vyváženú účasť na trhu práce

4.4   Zvýšenie kvality a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce s cieľom podporiť nadobúdanie kľúčových kompetencií, najmä digitálnych zručností

4.5   Zlepšenie prístupu k inkluzívnym a ku kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania

4.5.1   Rovný prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu
4.5.2   Podpora celoživotného vzdelávania – adaptabilita ľudských zdrojov pre  zručnosti 21. storočia

4.6   Podpora aktívneho začlenenia s cieľom podporovať rovnosť príležitostí a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

4.7   Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných rómskych komunít (MRK)

4.8   Zabezpečenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti vrátane primárnej starostlivosti rozvíjaním infraštruktúry

4.9   Podpora sociálnej integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením vrátane najodkázanejších osôb a detí

4.10  Riešenie materiálnej deprivácie

Cieľ 5: EURÓPA  BLIŽŠIE K OBČANOM

5.1 Regionálny rozvoj, miestny rozvoj a bezpečnosť

5.1.1   Budovanie administratívnych a analyticko-strategických kapacít miestnych a regionálnych orgánov
5.1.2   Podpora partnerstiev miestnych a regionálnych aktérov a medziobecnej a medziregionálnej spolupráce
5.1.3   Zvýšenie bezpečnosti občanov a lepšie zabezpečenie verejných služieb
5.1.4   Integrovaný komunitný rozvoj obyvateľstva

5.2 Komplexná podpora rozvoja všetkých foriem cestovného ruchu na základe podpory rozvoja špecifík a endogénneho potenciálu regiónov Slovenska

5.2.1   Manažment a služby podporujúce udržateľný cestovný ruch
5.2.2   Ochrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových objektov
5.2.3   Obnova a rozvoj kultúrnej infraštruktúry
5.2.4   Prírodné dedičstvo

5.3 Regióny so špecifickými potrebami

5.3.1   Podpora rozvoja zaostávajúcich regiónov
(naštartovanie hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja zaostávajúcich regiónov SR)

Posted in Nezaradené.