DLHŠIE OČER + NOVÝ TYP OČER

Share
Žiaľ, pred pár dňami bolo schválené posutie platnosti novely č. 467/2019, ktorou sa od 1.1.2021 malo predĺžiť obdobie výplaty OČER a zaviesť nový typ OČER /nemocenská dávka OŠETROVNÉ/

Takže s platnosťou od 1.4.2021

PREDĹŽENIE NÁROKU

Nárok na ošetrovné zaniká do 31.3.2021 najneskôr uplytnutím 10. dňa,
od 1.4.2021 nárok na ošetrovné zanikne uplytnutím 14. dňa.

Prechodné ustanovenie § 293 ep
Ak vznikol nárok na ošetrovné pred 1.4.2021 a trvá aj po 31.3.2021 všetky príslušné ustnovania k ošetrovnému sa posudzujú podľa zákona v znení účinnom do 31.3.2021.

NOVÝ TYP OČER

Vzniká v situácií, ak poistenec ošetruje chorého príbuzného v priamom rade, choré dieťa, ktoré nie je príbuzný v priamom rade, chorého súrodenca, chorého manžela, chorú manželku alebo chorého rodiča manžela alebo manželky, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára = § 39 ods. 1 písm. a) bod 2.

vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby, ak neprejavil písomný nesúhlas s vykonávaním ošetrovania poistencom.
Trvanie nároku na výplatu takéhoto ošetrovného v úhrne všetkým poistencom bude 90 dní.

Osobná starostlivosť v prirodzenom prostredí osoby

(1) Osobná starostlivosť v prirodzenom prostredí osoby je osobná a celodenná starostlivosť blízkej osoby o chorého príbuzného (ďalej len „chorá osoba“), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára (odsek 2) nevyhnutne vyžaduje poskytovanie osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby (ďalej len „osobná starostlivosť“). Počas osobnej starostlivosti sa môže chorej osobe poskytovať v jej prirodzenom prostredí aj domáca starostlivosť (§ 8 ods. 1 druhá veta a ods. 10).

(2) Potrebu osobnej starostlivosti chorej osobe posudzuje a rozhoduje o nej príslušný ošetrujúci lekár, ktorým je

a) lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určený poskytovateľom, ak u chorej osoby došlo k závažnej poruche zdravia, ktorá si vyžiadala hospitalizáciu, pri ktorej bola poskytovaná zdravotná starostlivosť v rozsahu najmenej päť po sebe nasledujúcich dní, ak je predpoklad, že jej zdravotný stav bezprostredne po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti do prirodzeného prostredia bude nevyhnutne vyžadovať poskytovanie osobnej starostlivosti počas najmenej 30 dní. Na účely splnenia podmienky päť po sebe nasledujúcich dní hospitalizácie sa za deň hospitalizácie považuje aj deň prijatia do zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti a deň prepustenia z takéhoto zariadenia,

b) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína, klinická onkológia, geriatria, vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, hematológia a transfúziológia, hepatológia, kardiológia, nefrológia, neurológia, pneumológia a ftizeológia, reumatológia, gynekológia, anestéziológia a intenzívna medicína, algeziológia, chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia alebo pediatria, ak chorá osoba je v štádiu ochorenia na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia.

 

(3) Ak príslušný ošetrujúci lekár rozhodol o potrebe poskytovania osobnej starostlivosti,

a) vyznačí v prepúšťacej správe indikáciu osobnej starostlivosti, ak ide o lekára podľa odseku 2 písm. a),

b) potvrdí vznik potreby poskytovania osobnej starostlivosti a prvé poskytovanie osobnej starostlivosti na predpísanom tlačive podľa osobitného predpisu osobe, ktorá bude poskytovať osobnú starostlivosť chorej osobe,

  1. najneskôr v deň prepustenia chorej osoby zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti, ak o potrebe poskytovania osobnej starostlivosti rozhodol lekár uvedený v odseku 2 písm. a), alebo
  2. v deň, keď zistil potrebu poskytovania osobnej starostlivosti chorej osobe, ak o potrebe poskytovania osobnej starostlivosti rozhodol lekár uvedený v odseku 2 písm. b),

c) oznámi skutočnosti podľa písmena b) všeobecnému lekárovi.

(4) Všeobecný lekár

a) na predpísanom tlačive potvrdzuje

  1. prerušenie a ukončenie poskytovania osobnej starostlivosti,
  2. vznik druhého a ďalšieho poskytovania osobnej starostlivosti,
  3. trvanie poskytovania osobnej starostlivosti k poslednému dňu kalendárneho mesiaca a
  4. ukončenie potreby poskytovania osobnej starostlivosti,

b) určuje termín, kedy je chorá osoba povinná dostaviť sa na kontrolu potreby poskytovania osobnej starostlivosti, ak to charakter choroby vyžaduje a umožňuje, a na tento účel ho predvoláva na kontrolu; ak charakter choroby neumožňuje chorej osobe dostaviť sa na kontrolu k všeobecnému lekárovi, kontrolu vykoná všeobecný lekár u pacienta v jeho prirodzenom prostredí,

c) zaznamenáva v zdravotnej dokumentácii potrebu poskytovania osobnej starostlivosti,

d) poskytuje súčinnosť Sociálnej poisťovni pri kontrole posudzovania potreby poskytovania osobnej starostlivosti v sporných prípadoch.

(5) Osoba, ktorej príslušný ošetrujúci lekár podľa odseku 3 alebo všeobecný lekár potvrdil poskytovanie osobnej starostlivosti, je povinná do siedmich pracovných dní oznámiť všeobecnému lekárovi začiatok a ukončenie poskytovania ústavnej starostlivosti chorej osobe.

(6) Chorá osoba, ktorej sa poskytuje osobná starostlivosť, je povinná dostaviť sa k všeobecnému lekárovi v určený deň na kontrolu, ak to charakter choroby vyžaduje a umožňuje. Ak sa na kontrolu bezdôvodne nedostaví, všeobecný lekár ukončí týmto dňom potrebu poskytovania osobnej starostlivosti.

(7) Ak počas trvania potreby osobnej starostlivosti dôjde k opätovnej hospitalizácii z toho istého dôvodu a je predpoklad, že potreba poskytovania osobnej starostlivosti bude z toho istého dôvodu trvať aj po ukončení hospitalizácie, potreba poskytovania osobnej starostlivosti sa neukončí.

 

Posted in Nezaradené.