Daňový bonus na dieťa od 1.7.2021

V období od 1.7.2021 do 31.12.2021 bude platné Prechodné ustanovenia § 52zzj a výška daňového bonusu bude: a) 23,22 eura mesačne, b) dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku, alebo c) 1,7-násobok sumy podľa písmena a) mesačne, […]

Postrehli ste nové ošetrovné (OČR)?

Postrehli ste ZMENY platné od 1.4.2021 v ošetrovnom? 1. Predĺženie nároku na ošetrovné Od 1.4.2021 je nárok na ošetrovné dva týždne / pôvodne bolo 10 dní. Podľa tejto zmeny sa následne upravujú aj paragrafy ohľadom vylúčenia povinnosti platiť poistené a prerušenia povinného poistenia: vylúčenie povinnosti platiť poistné max. do 14. dňa ošetrovného prerušenie povinného poistenia od […]