30.6.2016 sa končí prechodné obdobie

Zjednodušenie administratívneho zaťaženia predstavuje aj podpora elektronizácie inštitúcií. Preto Sociálna poisťovňa zaviedla s účinnosťou od 4.1.2016 elektronické zasielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia. Prechod na povinnosť zasielať evidenčné listy elektronicky prostredníctvom SES (eELDP) je rozdelené do dvoch skupín v závislosti od počtu zamestnancov a ku každej skupine sa vzťahuje osobitné prechodné obdobie:   zamestnávateľ s počtom zamestnancov nad 20 […]

Zvýšenie dávky v nezamestnanosti

Ako každý rok, tak aj tento sa od júla upravuje v súlade s § 108 ods. 6, 7 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení maximálny denný vymeriavací základ pri dávkach v nezamestnanosti. Takže pri všetkých týchto dávkach posudzovaných, priznaných od 1.7.2016 budú platné hodnoty: http://www.socpoist.sk/aktuality-od-1-jula-2016-sa-zmeni-maximalna-vyska-davky-v-nezamestnanosti/48411s62038c

Blíži sa prvé zverejnenie dlžníkov po novom

Na základe novelizácie zákona o správe daní (daňový poriadok) č. 563/2009 Z. z. bude Finančné riaditeľstvo od 1. mája 2016 aktualizovať zoznam daňových dlžníkov na mesačnej báze. Zverejnení budú tí, ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 €, a to podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca. Aktualizované zoznamy budú zverejňované vždy do konca kalendárneho mesiaca […]

Zvyšuje sa hranica pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice

Vyhláškou č. 188/2016 Z. z. Ministerstvo financií Slovenskej republiky stanovuje nový počet vydaných pokladničných dokladov na účely virtuálnej registračnej pokladnice. S účinnosťou od 1.7.2016 sa počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice zvyšuje na 3 000.