Blíži sa prvé zverejnenie dlžníkov po novom

Share

Na základe novelizácie zákona o správe daní (daňový poriadok) č. 563/2009 Z. z. bude Finančné riaditeľstvo od 1. mája 2016 aktualizovať zoznam daňových dlžníkov na mesačnej báze.

Zverejnení budú tí, ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 €, a to podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca. Aktualizované zoznamy budú zverejňované vždy do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje.

Prvý zoznam za mesiac máj 2016 bude teda zverejnený do 30. júna 2016.

Nájdeme ho na:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/zoznam-danovych-dlznikov

Posted in Nezaradené.