NOVÉ TEHOTENSKÉ DÁVKY

Share

Tehotenská dávka bude od 1.4.2021 vyplácaná ako nemocenská dávka alebo z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Členenie tejto dávky je nasledovné:

 • nemocenská dávka TEHOTENSKÉ zo sociálneho poistenia / zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov/
 • nemocenská dávka TEHOTENSKÉ zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov / zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení  policajtov a vojakov v znení neskorších predpisov/
 • TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIUM vyplácané tehotnej študentke vysokej školy /zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov/
 • TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIUM vyplácané plnoletej tehotnej žiačke strednej školy /zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov/

Nemocenská dávka TEHOTENSKÉ zo sociálneho poistenia

Poistenkyňa, ktorá je tehotná, má nárok na tehotenské,  ak:

 • v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní

V čase vzniku dôvodu na poskytnutie dávky musí byť poistenkyňa registrovaná na nemocenskom poistení alebo byť v ochrannej lehote.

Poistenkyni

 • vzniká nárok na tehotenské od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, t.j. od 13. týždňa tehotenstvo a
 • zaniká nárok dňom skončenia tehotenstva (deň pôrodu, deň potratu dieťaťa)

Nárok na tehotenské vzniká aj v období prerušenia nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby.

Vznikom nároku na tehotenské nevzniká:

 • ani prerušenie poistenia podľa § 26 zákona o sociálnom poistení
 • ani vylúčenie povinnosti platiť poistné podľa § 140 zákona o sociálnom poistení
Pôjde teda o špecifickú dávku, ktorá:
 • nemá vplyv na existujúce poistenie
 • žena môže popri poberaní dávky tehotenské dosahovať príjem
 • poberanie dávky tehotenské nevylučuje poberanie iných dávok, či už nemocenských alebo štátnych.

Tehotenské sa bude poskytovať za dni a výška bude 15 % denného vymeriavacieho základu

Minimálna výška dávky tehotenské na rok 2021 7,18028 Eur na deň

Minimálna mesačná výška tehotenského v :

 • 30 dňovom mesiaci = 7,18028 x 30 = po zaokrúhlení 215,50 Eur
 • 31 dňovom mesiaci = 7,18028 x 31 = po zaokrúhlení 222,60 Eur

Maximálna výška dávky tehotenské na rok 2021 = 15% zo 71,8028 = 10,77042 Eur na deň

Maximálna mesačná výška tehotenského v :

 • 30 dňovom mesiaci = 10,77042 x 30 = po zaokrúhlení 323,20 Eur
 • 31 dňovom mesiaci = 10,77042 x 31 = po zaokrúhlení 333,90 Eur
Prechodné ustanovenie:

Ak začiatok 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nastal pred 1. aprílom 2021, podmienky nároku na tehotenské sa posudzujú a jeho suma sa určuje k 1. aprílu 2021.

Nemocenská dávka TEHOTENSKÉ zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov

Policajtka a profesionálna vojačka, ktorá je tehotná, má nárok na tehotenské,  ak:

 • v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky zabezpečená alebo nemocensky poistená podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení najmenej 270 dní, alebo
 • v tejto dobe sa policajtke alebo profesionálnej vojačke poskytla rodičovská dovolenka podľa osobitných predpisov.

Policajtke a profesionálnej vojačke:

 • vzniká nárok na tehotenské od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a
 • zaniká nárok dňom skončenia tehotenstva.

Výška tehotenského je 200 Eur mesačne.

TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIUM vyplácané tehotnej študentke vysokej školy,

plnoletej žiačke strednej školy

Tehotenské štipendium sa prizná tehotnej študentke / plnoletej žiačke, ktorá:

 • má trvalý pobyt v Slovenskej republike a
 • nemá nárok na výplatu tehotenského, (podľa zákona o sociálnom poistení)

a to v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

Na tehotenské štipendium má študentka / plnoletá žiačka právny nárok.

Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva.

Výška tehotenského štipendia je 200 Eur mesačne.

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky/ plnoletej žiačky, ktorej prílohou je:

 • lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, a
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že jej nevznikol nárok na výplatu tehotenského.

Tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť.

Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august.

Vysoká škola / stredná škola poskytuje tehotenské štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie študentka v žiadosti o priznanie tehotenského štipendia.

Nárok na tehotenské štipendium zaniká

 1.  vznikom nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré študentka, žiačka  poberá tehotenské štipendium,
 2.  vznikom nároku na výplatu tehotenského,
 3.  skončením tehotenstva alebo
 4.  skončením štúdia
 5.  podmienečným vylúčením zo strednej školy
Posted in Nezaradené.