Zmena posudzovania oslobodenia príjmu pri predaji nehnuteľnosti

Na schválenie bol predložený novelizačný návrh zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov- LP/2023/461, ktorým by sa pozmenili – doplnili nové podmienky, situácie v prípade posudzovania oslobodenia príjmu od dane z predaja nehnuteľnosti. Učinnosť novelizácie by bola od 1.1.2024 a podľa prechodného ustanovenia § 52zzs by sa nové body § 9 ods. 1 vzťahovali na nehnuteľnosti nadobudnuté od 1.1.2024.

V § 9 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písm. b), a to

  1. po uplynutí dvoch rokov odo dňa jej nadobudnutia, ak daňovník má v tejto nehnuteľnosti bydlisko po dobu dvoch rokoch bezprostredne pred jej predajom,
  2. pred uplynutím dvoch rokov odo dňa jej nadobudnutia, ak daňovník má v tejto nehnuteľnosti bydlisko po dobu menej ako dva roky bezprostredne pred jej predajom a súčasne použije všetky peniaze z predaja na uspokojenie ďalšej vlastnej bytovej potreby do jedného roka od prijatia kúpnej ceny, alebo
  3. po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku.“.

§ 52zzs

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2024

Od dane je podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona účinného od 1. januára 2024 príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej po 1. januári 2024.“.

Posted in Finačná správa.