Veľkonočné sviatky

Prajeme krásne prežitie Veľkonočných sviatkov.. ..nech sú plné radosti, lásky a pohody v kruhu rodiny a priateľov.. DAZAP, s.r.o.

Dividendy vytvorené od roku 2017

Prehľad zmien pri výplate dividend vytvorených v roku 2017  a neskôr: (vyplácené 2018 a neskôr) zrušenie odvodov do Zdravotnej poisťovne zavedenie zdanenia príjmu dividend   Ak je príjemcom dividend fyzická osoba – REZIDENT SR Platiteľom dividend je: AKO KTO SADZBA DANE spoločnosť v SR daň zrážkou (§43) platiteľ dividend 7% zahraničie – zmluvné štáty cez […]

Súhrn zmien pre podnikateľov na rok 2017

Zvýšenie minimálneho vymeriavacieho základu pre SZČO Zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu pre SZČO v SP Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu v ZP (okrem dividend) Zvýšenie minimálnej mzdy Zvýšenie maximálneho denného vymeriavacieho základu pri nemocenských dávkach Zmeny pri povinnostiach SZČO voči Zdravotným poisťovniam Zvýšenie paušálnych výdavkov Zníženie sadzby dane z príjmov pre právnické osoby Zmeny DIVIDENDY Zmeny v transferovom oceňovaní Zmeny v daňových […]

Vianočný pozdrav

Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov, príjemnú atmosféru v kruhu blízkych, šťastie a lásku po celý Nový rok 2017   Tešíme sa na spoluprácu v Novom roku DAZAP, s.r.o.

Prehľad minimálnych mzdových nárokov od 1.1.2017

Aj v roku 2017 ostáva v platnosti šesť stupňov náročnosti práce, pre ktoré sú stanovené sadzby minimálnych nárokov. Tie sú vypočítané ako násobok sumy minimálnej mzdy a koeficientu minimálnej mzdy pre príslušný stupeň náročnosti. Stupeň náročnosti priraďuje zamestnávateľ, a to porovnaním najnáročnejšej pracovnej činnosti zamestnanca s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest, ktoré nájdeme v Prílohe č. 1 Zákonníka práce […]

ZMENA SUMY STRAVNÉHO

Dňa 1.12.2016 nadobúda účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom sa mení suma stravného pre časové pásma na:   a) 4,50 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín, b) 6,70 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín, c) 10,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.  

30.6.2016 sa končí prechodné obdobie

Zjednodušenie administratívneho zaťaženia predstavuje aj podpora elektronizácie inštitúcií. Preto Sociálna poisťovňa zaviedla s účinnosťou od 4.1.2016 elektronické zasielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia. Prechod na povinnosť zasielať evidenčné listy elektronicky prostredníctvom SES (eELDP) je rozdelené do dvoch skupín v závislosti od počtu zamestnancov a ku každej skupine sa vzťahuje osobitné prechodné obdobie:   zamestnávateľ s počtom zamestnancov nad 20 […]

Zvýšenie dávky v nezamestnanosti

Ako každý rok, tak aj tento sa od júla upravuje v súlade s § 108 ods. 6, 7 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení maximálny denný vymeriavací základ pri dávkach v nezamestnanosti. Takže pri všetkých týchto dávkach posudzovaných, priznaných od 1.7.2016 budú platné hodnoty: http://www.socpoist.sk/aktuality-od-1-jula-2016-sa-zmeni-maximalna-vyska-davky-v-nezamestnanosti/48411s62038c

Blíži sa prvé zverejnenie dlžníkov po novom

Na základe novelizácie zákona o správe daní (daňový poriadok) č. 563/2009 Z. z. bude Finančné riaditeľstvo od 1. mája 2016 aktualizovať zoznam daňových dlžníkov na mesačnej báze. Zverejnení budú tí, ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 €, a to podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca. Aktualizované zoznamy budú zverejňované vždy do konca kalendárneho mesiaca […]

Zvyšuje sa hranica pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice

Vyhláškou č. 188/2016 Z. z. Ministerstvo financií Slovenskej republiky stanovuje nový počet vydaných pokladničných dokladov na účely virtuálnej registračnej pokladnice. S účinnosťou od 1.7.2016 sa počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice zvyšuje na 3 000.