Pripravovaná zmena DAŇOVÉHO BONUSU

Od 8. 11.2018 sa dostal do pripomienkového konania novelizačný návrh (tlač 1147)  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorým by sa po schválení s platnosťou od 1. apríla 2019 zvýšil daňový bonus na dieťa nasledovne: V § 33 odsek 1 znie: „(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné […]

Chatbot Finančnej správy – TAXANA

Finančná správa spustila NOVINKU – chatbot aplikáciu s názvom TAXANA (“tax” = daň). Ide o zabezpečenie komunikácie medzi občanmi a finančnou správou prostredníctvom portálu finančnej správy alebo facebooku. Dostupná 24 hodín. Vyskúšajte ! portál FINANČNEJ SPRÁVY

PROJEKT eKasa

Projekt eKasa predstavuje online napojenie všetkých pokladníc na finančnú správu.  Návrh zákona predložilo Ministerstvo financií SR do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh počíta s postupným zavádzaním projektu do praxe.            PRVÁ ETAPA – apríl 2019 – pripojí sa segment HORECA – hotely, reštaurácie, kaviarne a čerpacie stanice            DRUHÁ ETAPA […]

Zmeny od 1. júla 2018

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 196/2018 Z. z. sa s účinnosťou od 1. 7. 2018 životné minimum mení: ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu /  zo 199,48 € na 205,07 € mesačne ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu  /  zo 139,16 € na 143,06 € mesačne ak ide […]

Finančná správa zverejnila ďalšie zoznamy

Zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby bude finančná správa aktualizovať vždy do konca každého štvrťroka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku roka. Zoznam daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného […]

Odvodová úľava – DOHODA – DôCHODCA od 1. júla 2018

Novelizačný zákon č. 266/2017 Z. z. mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov od 1. júla 2018. Súhrn o odvodovej úľave pre dôchodcov: vzťahuje sa na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti /pravidelný, nepravidelný príjem/ môže si ju dôchodca uplatniť len na jednu dohodu v jednom kalendárnom mesiaci. V určenej […]

Novelizácia daňového poriadku

Dňa 11. októbra 2017 bol schválený vládny návrh č. 650, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej len „daňový poriadok“). Novelizácia nadobúda účinnosť 1. januára 2018, avšak v niektorých bodoch až 1. januára 2019. Daňové tajomstvo, porušenie daňového tajomstva – presnejšie definície, pravidlá Zavedenie Súhrnného protokolu (§ 19a) – protokol o navzájom […]