Odvodová úľava – DOHODA – DôCHODCA od 1. júla 2018

Novelizačný zákon č. 266/2017 Z. z. mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov od 1. júla 2018.

Súhrn o odvodovej úľave pre dôchodcov:

 • vzťahuje sa na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti /pravidelný, nepravidelný príjem/
 • môže si ju dôchodca uplatniť len na jednu dohodu v jednom kalendárnom mesiaci. V určenej dohode, ak nepresiahne sumu odvodovej výnimky (200 Eur), nebude mať dôchodca postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia
 • môže si ju uplatniť poberateľ:
 1. starobného dôchodku,
 2. predčasného starobného dôchodku,
 3. invalidného dôchodku,
 4. výsluhového dôchodku podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a dovŕšili dôchodkový vek
 5. invalidného výsluhového dôchodku podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
 • uplatnenie: písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení odvodovej výnimky / predložiť zamestnávateľovi písomné čestné vyhlásenie, že si odvodovú úľavu súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci (vzor na webstránke Sociálnej poisťovni)

                                                      Oznámenie a čestné vyhlásenie Dôchodca

 • účinnosť na uplatnenie odvodovej úľavy nastane odo dňa vzniku právneho vzťahu, ak uplatnenie bolo zamestnávateľovi oznámené najneskôr v deň vzniku právneho vzťahu, inak od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo uplatnenie odvodovej úľavy zamestnávateľovi oznámené.
 • výška odvodovej úľavy (§ 4 ods. 5 zákona o sociálnom poistení) a je vo výške 200 Eur.

Prehľad poistení od 1 júla 2018:

 • Poberateľ starobného dôchodku / výsluhového dôchodku podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a dovŕšila dôchodkový vek

dôchodca_1

 

 • poberateľ invalidného dôchodku / výsluhového invalidného dôchodku podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a dovŕšila dôchodkový vek

(bez ohľadu na pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť)

dôchodca_2

 

 • poberateľ predčasného starobného dôchodku

dôchodca_3

 

Posted in Nezaradené.