Zamestnávatelia – viete, čo je IČPV?

IČPV sa začne  používať od 1.1.2021 voči SOCIÁLNEJ POISŤOVNI Identifikačné Číslo Právneho Vzťahu ·       —   IČPV je zložené z 12 miestneho čísla – napríklad: 000717770777 ·        —   IČPV bude pridelené po spracovaní RLFO, prihláška a zobrazené  všetkým právnym vzťahom, ktoré trvajú k 1.1.2021 alebo ktoré vzniknú od 1.1.2021 ·       […]

Zmeny od 1.7.2020

Životné minimum od 1.7.2020 sa mení (§ 2 ods. 1 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime): ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu zo 210,20 €  na 214,83 € mesačne ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu zo 146,64 € na 149,87 € mesačne ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o […]

Mzdové nároky na rok 2020

Nariadením vlády č. 324/2019 Z. z. sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020.            

Zvýšenie rodičovského príspevku od roku 2020

Rodičovský príspevok sa bude od 1.1.2020 v súlade s § 4 odsek 1 zákona o rodičovskom príspevku č. 571/2009 Z. z. zvyšovať zo sumy 220,70 eur na: 270 eur mesačne, 370 eur mesačne, ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná […]

Minimálna mzda na rok 2020

Dňa 28. augusta 2019 bol podaný návrh nariadenia vlády SR – LP/2019/623 ustanovujúci sumu minimálnej mzdy na rok 2020. Medzirezortné pripomienkové konanie by malo končiť 9. septembra 2019. Aktuálna minimálna mzda 520 € za mesiac by sa od 1.1.2020 mala zvýšiť na 580,00 € . Hodinová minimálna mzda 2,989 € by sa mala od 1.1.2020 zvýšiť na […]

Zmeny ekonomických veličín od 1.7.2019

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 183/2019 Z. z. sa s účinnosťou od 1.7.2019 životné minimum mení takto (§ 2 ods. 1 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime) a) ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu zo 205,07 €  na 210,20 € mesačne b) ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú […]

Nový dôvod vyradenia z ÚP / nový status poistenca štátu ZP

V súlade s § 34 ods. 6 a 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov je uchádzač o zamestnanie povinný: aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu v termíne a na mieste určenom úradom. na účel ponuky vhodného zamestnania alebo ponuky niektorého z aktívnych opatrení na trhu […]

Návrh zvýšenia sumy stravného

Pravdepodobne od júna, pokiaľ dôjde k schváleniu, môžeme očakávať zvýšenie sumy stravného. Návrhom opatrenia sa  sumy stravného pre  jednotlivé časové pásma zvýšia nasledovne: 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,80 eura na 5,10 eura, nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,10 eura na 7,60 eura, nad 18 hodín trvania pracovnej […]