Zvyšovanie stravného

Návrhom opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného sa  suma stravného pre  jednotlivé časové pásma zvýši nasledovne:

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,80 eura na 8,30 eura,
  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 11,60 eura na 12,30 eura,
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 17,40 eura na 18,40 eura

Podľa § 5 ods. 2  zákona o cestovných  náhradách sumy  stravného pre jednotlivé časové pásma ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Zvýšené sumy stravného patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené.

Posted in Stravné.