Novelizácia daňového poriadku

Share
Dňa 11. októbra 2017 bol schválený vládny návrh č. 650, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej len „daňový poriadok“).
Novelizácia nadobúda účinnosť 1. januára 2018, avšak v niektorých bodoch až 1. januára 2019.
 • Daňové tajomstvo, porušenie daňového tajomstva
  presnejšie definície, pravidlá
 • Zavedenie Súhrnného protokolu (§ 19a)
  protokol o navzájom prepojených transakciách daňových subjektov, u ktorých bolo zistené porušenie daňových predpisov alebo obchádzanie daňových predpisov 
 • PO od 1. januára 2018, FO od 1. júla 2018 povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby – podnikatelia registrované pre daň z príjmov 
 • Zavedenie daňovej spoľahlivosti – nový pojem Index daňovej spoľahlivosti
  – pôjde o hodnotenie daňového subjektu – podnikateľa na základe plnenia jeho povinností voči finančnej správe podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov (napr. zákon o účtovníctve). Hodnotenie daňovej spoľahlivosti má mať predovšetkým motivačný a preventívny charakter a zároveň umožní poskytnúť osobitné daňové režimy pre spoľahlivé daňové subjekty. Napr. daňové subjekty s  najvyššou spoľahlivosťou by mohli mať v porovnaní s menej spoľahlivými subjektmi určité výhody v rámci zákonných možností, čo bude subjekty motivovať správať sa zodpovedne smerom k finančnej správe, keďže riadne plnenie povinností bude mať pozitívny vplyv na určenie indexu daňovej spoľahlivosti.
 • Zverejňovanie údajov na základe Daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôbNOVÝ ZOZNAM
  – prvýkrát sa použijú do zoznamu údaje z daňových priznaní k dani z príjmov PO podaných v roku 2018 za zdaňovacie obdobie, ktoré začali   po 31. decembri 2016.
 • Zverejňovanie údajov na základe daňových priznaní k dani z pridanej hodnotyNOVÝ ZOZNAM
  – v zozname budú uvedené daňové subjekty s výškou uplatneného nadmerného odpočtu a s výškou priznanej vlastnej daňovej povinnosti, a to do konca každého štvrťroka kalendárneho roka na základe daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty podaných v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku.
 • Doplnenie existujúceho zoznamu daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane – od 1.1.2019
  – zoznam bude doplnený o dátum, od ktorého je daňový subjekt  registrovaných k týmto daniam a deň, ktorým došlo k zmene druhu registrácie na dani z pridanej hodnoty.
 • NOVÝ ZOZNAM vybraných finančných inštitúcií
  – nový zoznam vybraných finančných inštitúcií bude zverejnený prvýkrát až po 1. januári 2019 za kalendárny rok 2018.
 • NOVÝ ZOZNAM regulovaných osôb
  – nový zoznam regulovaných osôb bude prvýkrát zverejnený po 1.januári 2019 za odvodové obdobia patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2017.
 • Zníženie úhrady za záväzné stanovisko od 1.1.2018
  – daňový subjekt zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko úhradu vo výške
  a) 1 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 2000 eur, najviac 30.000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu jedného daňového predpisu,
  b) 2 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 2500 eur, najviac 30.000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu dvoch a viac daňových predpisov,
  c) 3 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 3000 eur, najviac 30.000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov, pričom ide o opakované obchodné prípady.
 • Predĺženie lehoty na podanie odvolania
  – lehota sa od 1. januára 2018 predlžuje z pôvodných 15 dní na 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
 • Doplnenia vo vyrubovacom konaní
 • Nazeranie do spisov
 • Základné zásady správy daní
 • Predvedenie
  – od januára 2018 môže správca dane požiadať o predvedenie nielen Policajný zbor, ale aj Kriminálny úrad finančnej správy.
 • Zníženie právomoci daňovým úradom
  – od januára 2018 daňový úrad nebude oznamovať orgánom činným v   trestnom konaní podozrenia zo spáchania trestných činov v súvislosti s porušovaním osobitných predpisov a informovať o podozreniach     finančné riaditeľstvo. Táto právomoc bola daňovým úradom odobratá z dôvodu centralizácie podávania trestných oznámení finančnou správou na Kriminálny úrad finančnej správy.

 

 

 

 

Posted in Nezaradené.