22.6.2015 Kedy Sociálna poisťovňa predpisuje penále.

Share

Ak sa dostanete do platobnej neschopnosti uhrádzať odvody poistného na sociálne poistenie, úhradou tejto pohľadávky vznikne nová pohľadávka, ktorú Vám Sociálna poisťovňa vyčísli a to pohľadávka na penále. V akej výške, kedy sa dočítate priamo na stránke Sociálnej poisťovne. Dané informácie by som ešte doplnila o § 146 ods. 4 zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení, kedy sa penále počas splácania dlžných súm poistného podľa schváleného splátkového kalendára, nevypočítavajú. Počas splátkového kalendára totiž klient platí úrok vypočítaný platný podľa ods. 2, t.j. odo dňa splatnosti poistného do dňa povolenia splátkového kalendára = penále, odo dňa povolenia splátkového kalendára = úrok.

http://www.socpoist.sk/aktuality-pozor–po-splateni-dlhu-nasleduje-povinnost-uhradit-penale/48411s60218c

 

Posted in Nezaradené.