2.3.2015 Len pre SZČO

Share

Patríte medzi tých drobných podnikateľov, do skupiny SZČO ?

Pripravili sme pre Vás zhrnutie zmien zo zákona č. 595/2003 o dani z príjmov, ktoré začali byť platné od januára 2015. Prečítajte si, na čo teda dávať od tohto roku väčší pozor.

 http://www.danovecentrum.sk/clanok-blogu/szco-uz-viete-o-vsetkych-zmenach-v-roku-2015.htm

Média, tlač, internet nás podrobne informujú o všetkých novelizáciách, ktoré vstúpili do platnosti od januára tohto roku. Týkajú sa rôznych oblastí, rôznych špecifických skupín fyzických, či právnických osôb, zamestnancov, či zamestnávateľov. Je však veľa drobných malých podnikateľov – samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré nemajú zamestnancov, ktoré si živnostenským oprávnením často len privyrábajú a v tom kvante informácií ani nevedia posúdiť, ktoré novelizačné zmeny sa týkajú priamo ich. Preto by som tento blog venovala zhrnutiu podstatných zmien novelizácie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov fyzickým osobám dosahujúcich príjem podľa § 6 ods. 1., 2., ktoré preukazujú reálne daňové výdavky.

Novelizácia zákona zavádza nové pravidlá, prísnejšie pozmeňuje existujúce pri uplatňovaní daňových výdavkov. Štát sa snaží oklieštiť podnikateľom výdavky, aby dosahovali vyšší základ dane, prípadne nevykazovali straty, čo žiaľ práve drobní podnikatelia často vykazujú.

Jednou z nových zmien je zavedenie paušálnych výdavkov vo výške 80% na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku, ktorý môže mať charakter osobného majetku – § 19 ods. 2 písm. t) (okrem výdavkov na osobnú potrebu podľa § 21 ods. 1) písm. i), výdavkov súvisiacich s nehnuteľnosťami a zamestnávateľa, ktorý uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3) písm. a)). Avizovaný konkrétny zoznam majetkov, ktoré daňové úrady považujú, že majú charakter osobného majetku, mal byť prílohou zákona, bol nakoniec z novelizácie vypustený.

Posúdenie uplatnenia výdavku pri konkrétnom majetku je teda na zvážení daňovníka, ktorý musí vždy Daňovému úradu preukázať, že daňový výdavok slúži na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a v akej miere alebo si uplatní výdavok paušálne, t. z. podnikateľ má na výber, buď preukazovať 100% alebo iný pomer v závislosti od používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu alebo uplatniť si paušálne výdavky vo výške 80%. Myslím, že zavedením paušálnych výdavkov bude v praxi pri daňových kontrolách o čosi ťažšie preukázať 100% využitia majetku čisto len na zdaniteľný príjem. Umožnil sa však aj prechod z preukázateľnej výšky výdavkov na paušálne, čiže aj tí, ktorí si uplatňovali preukázateľne, napr. 60% výdavku, môžu prejsť na paušálnych 80%, zákon umožňuje zvoliť si spôsob uplatňovania.

Ďalšou novou zmenou je rozšírenie odpisových skupín, určenie spôsobu odpisovania pri jednotlivých skupinách (§ 26 ods. 1 až 3, § 52zd ods. 2 a 6, Príloha č. 1 zákona), zjednotenie spôsobu odpisovania majetku obstaraného formou finančného prenájmu (§ 26 ods. 8 až 10, § 52zd ods. 1 a 2), ďalšie prípady, kedy je daňovník povinný prerušiť odpis (§ 22 ods. 9), uplatnenie daňovej zostatkovej ceny hmotného majetku pri jeho predaji do základu dane (§ 19 ods. 3 písm. b), § 52zd ods. 2).

Príloha č. 1 zákona o dani z príjmov teda obsahuje rozšírený podrobný popis – rozdelenie majetkov do skupín. Obstaraný majetok zaradíte do správnej odpisovej skupiny (§26) a následne k nemu určíte spôsob odpisovania.  Spôsob odpisovania je rovnomerný podľa § 27 okrem majetku zaradeného do 2. a 3. odpisovej skupiny, pri ktorom môžete určiť zrýchlenú metódu odpisovania podľa § 28 (nové koeficienty). Daný postup je rovnaký aj v prípade obstarania majetku formou finančného prenájmu, došlo teda k zjednoteniu s inými formami obstarania majetku (úver, vlastné prostriedky).

Drobní podnikatelia – SZČO veľa odpisovaného majetku nemajú, najčastejšie riešia autá. Pri autách sa rozhodujú, či budú používať vlastné osobné auto na podnikanie (evidované na rodné číslo) alebo si zaobstarajú podnikateľské auto (evidované na IČO). Pri oboch typoch ohľadom uznateľných výdavkoch došlo od januára k zmenám, ktoré si rozpíšeme.

Podnikateľské auto (evidované na IČO) = hmotný majetok patriaci do 1. odpisovej skupiny

(Príloha č.1 – 1-24  29.10.2 Osobné automobily)

 • odpis 4 roky len rovnomerným spôsobom odpisovania bez ohľadu na spôsob obstarania

 

Pravidlá sú stanovené od januára 2015 a netýkajú sa len novonadobudnutého majetku v roku 2015, ale je potrebné vykonať zmeny metódy, doby odpisovania aj na majetku, ktorý ste odpisovali podľa predpisu účinného do 31. decembra 2014, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú (§52zd ods.6), t. z. prvýkrát sa nové pravidlá uplatnia v zdaňovacom období za rok 2015 – zrýchlené odpisovanie sa zmení, odpisy prepočítajú na rovnomerné odpisovanie zostatkovej ceny majetku a pri nájomných zmluvách uzatvorených v období od 1.1.2014 do 31.12.2014 sa odpisovanie predĺži.

Od januára 2015 vznikli ďalšie prípady, kedy daňovník musí odpisovanie prerušiť. Drobným SZČO postačí informácia, že v zdaňovacom období, v ktorom daný hmotný majetok nevyužíval na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, nemôže uplatniť odpis, nastáva povinné prerušenie odpisovania. Následne v ďalšom zdaňovacom období, v ktorom opätovne začal hmotný majetok využívať, sa pokračuje ďalej v odpisovaní tak, ako keby nebolo prerušené, pritom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania.

Zaujímavou zmenou je uplatnenie daňovej zostatkovej ceny hmotného majetku pri jeho predaji do základu dane. Pri predaji majetku je jeho zostatková cena daňovým výdavkom a príjem z predaja príjmov zahrnutým do základu dane. Po novelizácií však daňovým výdavkom nemôže byť suma vyššia ako príjem z predaja, môže byť len do výšky tohto príjmu, na príklade:

Evidujete auto – vstupná 12 000 Eur – rovnomerný 4-ročný odpis a rozhodnete sa ho v treťom roku predať. Zostatková cena auta je 6 000 Eur, predáte ho ale napr. za 5 000 Eur.

 • v zdaňovacom období do 2014 by bola daňovým výdavkom suma 6 000 Eur, príjem 5 000 Eur – celkovo v strate pri predaji 1 000 Eur
 • v zdaňovacom období od 2015 bude daňovým výdavkom suma len 5 000 Eur, príjem 5 000 Eur – žiadna strata ani zisk

Dá sa povedať, že štát týmto zakázal vykazovať stratu pri predaji majetku, ktorý je presne vymedzený v § 19 ods. 3 písm. b).

Vlastné osobné auto na podnikanie (evidované na rodné číslo)

Daňové výdavky ohľadom používania vlastného auta sú stanovené v § 19 ods. 2 písm. e). SZČO si môže uplatňovať náklady za spotrebované pohonné látky a výšku základnej náhrady za každý jeden kilometer jazdy podľa osobitného predpisu, takzvaná amortizácia. Alebo môže uplatňovať paušálne výdavky do výšky 50% z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok v súlade s primeraným počtom najazdených kilometrov podľa stavu tachometra v zdaňovacom období (bez amortizácie).

Daňovo výhodnejšia možnosť  pre SZČO je tá prvá s amortizáciou, avšak práve tá sa sprísnila a amortizáciu si daňovník nemôže uplatňovať na osobné auto, ktoré bolo v predchádzajúcich obdobiach zahrnuté v obchodnom majetku. T. z. ak daňovník kúpil auto najprv na IČO, štyri roky odpisoval, vyradil z obchodného majetku, prepísal na rodné číslo a začal si uplatňovať daňové výdavky za pohonné látky a amortizáciu. Po novom nemá v súlade so zákonom nárok uplatnenie amortizácie.

Ďalšími zmenami, o ktorých by mali drobní podnikatelia vedieť, sú:

 • medzi daňové výdavky nepatria zmluvné pokuty, poplatky, úroky z omeškania (§ 21 ods.2 písm. m))
 • sprísnili sa podmienky daňových výdavkov za reklamné predmety (§ 21 ods. 1 písm. h)) Reklamným predmetom nemôžu byť tabakové výrobky (okrem výrobcu) a alkoholické nápoje okrem vína. U daňovníka, u ktorého nie je výroba vína hlavným predmetom podnikateľskej činnosti, je možné uznať výdavky na víno len, ak hodnota jedného vína neprevyšuje sumu 17 Eur a najviac v úhrnnej výške 5% zo základu dane.
 • stanovil sa limit daňového výdavku za sprostredkovanie. Daňovo uznateľná bude suma najviac do výšky 20% z hodnoty sprostredkovaného obchodu (§ 17 ods. 19)
 • daňovým výdavkom pri vyradením tovaru zo zásob bude jeho obstarávacia cena len v prípade, ak (§21 ods. 1 písm.n)):
 • pri tovare pred uplynutím jeho doby použiteľnosti, trvanlivosti, daňovník vykonal opatrenia pre podporu jeho predaja formou postupného znižovania ceny a opatrenia preukáže alebo tovar bezodplatne odovzdal do Potravinovej banky Slovenska
 • pri tovare bez doby použiteľnosti, trvanlivosti, daňovník preukáže príjem z jeho predaja, t. z . musí ho predať inak nebude obstarávacia cena daňovým výdavkom
 • odpočítať si daňovú stratu možno len rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach (§ 30 ods. 1).
 • zmeny pri preddavkoch na daň z príjmov fyzických osôb (§ 34). Tejto téme sme venovali a podrobne ju rozpísali v predchádzajúcom blogu s názvom „Zmeny v preddavkoch na daň“.
 • fyzickým osobám sa zvýši základ dane o dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie („druhý pilier“) (§ 11 ods. 9), ak si ho v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach uplatnili ako nezdaniteľnú časť v súlade s § 11 ods. 8 a tieto príspevky im boli vyplatené. Už čoskoro sa otvára „druhý pilier“, výstupom z neho vám vrátia dobrovoľné príspevky, tak pozor na úpravu základu dane. Povinné príspevky prejdú späť do Sociálnej poisťovne, u ktorej si pravdepodobne bude môcť Finančná správa výstupy fyzických osôb overiť.

Keďže vláda už zrušila rovnú daň, sprísnila podmienky pri nezdaniteľných častiach, viac sa zamerala na podnikateľskú sféru. Vylúčením alebo znižovaním výšky možnosti uplatnenia daňových výdavkov sa zvyšuje základ dane a tak aj samotná výška dane. Každopádne pri SZČO to má dopad aj na povinné odvody do Sociálnej a Zdravotnej poisťovni. Na jednej strane chápem isté prijaté opatrenia, snahu zamedziť prípadným „podvodom“, ale niektoré opatrenia veru nevytvárajú dobré podmienky na podnikanie, skôr opačne.

Na záver podotknem, aby sa SZČO nezabudli pozrieť, či ich činnosť sa nenachádza v rozšírenom zozname skupín podnikateľov povinných mať od 1.4.2015 registračnú pokladnicu, prípadne či budú môcť využívať Virtuálnu registračnú pokladnicu, ktorú Finančná správa pripravuje.

A keďže sme sa v tomto blogu venovali autám, nedá mi nepoznamenať aj zmenu v oblasti dane z motorových vozidiel platnej od januára 2015 – rovnaká sadzba dane, ale čím staršie auto, tým vyššia daň, čím novšie, tým nižšia. Žeby podpora predajnosti nových áut. Ale o tom už v niektorom inom blogu.

Posted in Nezaradené.