12.1.2015 Napísali sme..

Share

Nový rok nám predsa len priniesol nejaké to pozitívum. V BLOGU sme popísali spravodlivejšie nastavenie výpočtu preddavkov  na daň podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov platné od januára 2015. Prečítate si o tom na:

http://www.danovecentrum.sk/clanok-blogu/zmeny-v-preddavkoch-na-dan.htm

Nový rok nám prinesie opäť nové zmeny v zákonoch. Už sme si na to akosi na Slovensku zvykli, skôr by prekvapilo ľudí, ak by zmeny neboli alebo by boli skôr pozitívnejšieho charakteru a nie opačne. Ani rok 2015 nebude výnimkou a prinesie nám viacero zmien, pri ktorých si,  či už ako fyzické alebo právnické osoby, hlbšie siahneme do vreciek a štátu vzrastie príjem daní.  Až 95 bodov schválenej novely dopĺňa, mení, upravuje paragrafy a prílohy asi najpoužívanejšieho zákona a to zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov. Aj odborníkom v praxi sa ťažšie hľadajú pozitíva pre ľudí, podnikateľov, ktoré táto novelizácia prináša, skôr vedia vymenovať jej negatívne stránky.

Skúsim preto v tomto blogu poukázať na jednu pozitívnejšiu alebo skôr spravodlivejšie novelizovanú problematiku a to zmenu v § 34 Platenie preddavkov na daň fyzickej osoby.

Podmienky vzniku povinnosti platenia preddavkov na daň, ako aj preddavkové obdobie a intervaly platenia preddavkov v odsekoch 1 až 3 tohto paragrafu ostali nezmenené. To znamená:

  • ak posledná známa daňová povinnosť presiahla 2.500 €
  • preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období
  • ak daňová povinnosť presiahla 2.500 € a nepresiahla 16.600 € = štvrťročné preddavky na daň splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka
  • ak daňová povinnosť presiahla 16.600 € = mesačné preddavky na daň splatné do konca každého kalendárneho mesiaca

Tak isto ostali zachované podmienky, kedy daňovník neplatí preddavky (ods. 9 ). Ak poberal len príjmy:

  • uvedené v § 7 alebo len v § 8
  • z ktorých sa daň vyberá zrážkovým spôsobom – § 43
  • zo závislej činnosti zdaňované preddavkovým spôsobom podľa § 35

Pričom môže ísť aj o kombináciu týchto príjmov.

Zásadnou a myslím, že spravodlivejšou zmenou je práve výpočet poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v odseku 5. Od 1.1.2015 sa pri výpočte nebude brať do úvahy základ dane uvedený v poslednom daňovom priznaní, ale čiastkové základy dane z príjmov § 5, § 6 ods. 1 a 2 znížený o odpočet daňovej straty a § 6 ods. 3 a  4.

Základ dane totiž obsahuje súčet čiastkových základov dane – od  § 5 až po § 8. Preto sa stávali situácie, kedy podnikateľovi – § 6 pri kombinácií s príjmami v § 7 alebo § 8, ktoré pritom boli jednorazového charakteru a radia sa medzi pasívne príjmy, vznikla povinnosť platiť preddavky na daň a nie v malej výške.

Po novom sa teda budú zohľadňovať len príjmy z § 5 a § 6 a v prípade, ak zo sumy súčtu týchto príjmov, bude príjem podľa § 5 tvoriť viac ako 50%, v súlade s ods. 10 sa preddavky na daň platiť nebudú. Ak príjem podľa § 5 bude tvoriť 50 % a menej, preddavky na daň sa budú platiť v polovičnej výške.

Ak sa teda na daňovníka nevzťahuje neplatenie preddavkov na daň podľa vyššie uvedeného ods. 9 alebo ods. 10, musí si vypočítať správnu výšku preddavku. Suma súčtu čiastkových základov dane z príjmov § 5, § 6 ods. 1 a 2 zníženého o odpočet daňovej straty a § 6 ods. 3 a 4 sa zníži o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky (§ 11 ods. 2 písm. a) ) a použije sa sadzba dane uvedená v § 15 zákona o dani z príjmov platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky. Takto vypočítaná daň sa zníži o daňový bonus a preddavky vypočítajú, buď ako  1/4 pri štvrťročnom platení (ods. 2) alebo 1/12 pri mesačnom platení (ods. 3). V prípade splnenia podmienky v ods. 10 sa preddavky budú platiť v polovičnej výške.

Príklad

Ak by za rok 2014 pán Novák dosiahol príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 v sume 4.000 € a zároveň aj príjmy z § 8 ods. 1 písm. b) z prevodu vlastníctva nehnuteľností v sume 15.000 €. Nemá vyplnený riadok 29, 30 v daňovom priznaní, t.z. k 1.1.2014 nepoberal žiaden dôchodok uvedený § 11 ods. 6, a uplatnil si daňový bonus na dve deti v celkovej sume 256,92 €.

Ak by bolo platné pôvodné znenia zákona:

Výpočet preddavkov:

základ dane (nezdaniteľná čiastka základu dane platná pre rok 2015)

(4.000 + 15.000) = 19.000 – 3.803,33 = 15.196,67 €

Výpočet dane (podľa sadzby dane platnej pre rok 2015)

15.196,67 x 19% = 2.887,36 €

Daň sa poníži o sumu daňového bonusu uvedenú v daňovom priznaní za rok 2014

2.887,36 – 256,92 = 2.630,44 €

Keďže nie sú splnené podmienky na neplatenie preddavkov v súlade s ods. 9, 10  a posledná známa daňová povinnosť presiahla sumu 2.500 € a nepresiahla sumu 16.600 €, vznikla by daňovníkovi povinnosť platiť preddavky na daň v období od 1.4.2015 do 31.3.2016 (za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie DP) štvrťročne v sume 657,61 € (2630,44 : 4).

Po novelizácii od 1.1.2015

Zohľadňujú sa len čiastkové základy dane z príjmov § 5, § 6 ods. 1 a 2 znížený o odpočet daňovej straty a § 6 ods. 3 a  4.

Výpočet preddavkov:

4.000 – 3.803,33 = 196,67 €

Výpočet dane (podľa sadzby dane platnej pre rok 2015)

196,67 x 19% = 37,36 €

Daň sa poníži o sumu daňového bonusu uvedenú v daňovom priznaní za rok 2014

37,36 – 256,92 = 0 €

Po novom teda daňovníkovi nevznikne povinnosť platiť preddavky na daň, nakoľko jeho posledná známa daňová povinnosť nepresiahla sumu 2.500 €.

Vylúčením príjmov podľa § 7 a § 8 z výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti dostal výpočet reálnejší, správnejší výsledok. Zároveň sa v praxi týmto krokom pravdepodobne aj znížia žiadosti daňovníkov podané na správcu dane v súlade § 34 s ods. 4, ktorý umožňuje určenie platenia preddavkov inak. Daňovník spolu so žiadosťou predkladá analýzu svojej finančnej, ekonomickej situácie, ktorou preukazuje dôvod, prečo žiada správcu dane o zníženie, prípadne odpustenie platenia  preddavkov. Posudzovanie a samotné rozhodnutie záleží len od správcu dane, žiadateľ naň nemá právny nárok. Zmena zákona v § 34 tak pomôže istej skupine fyzických osôb, ktoré zákon nezaťaží platením preddavkov na daň, odbúra tým nielen papierovanie, dokazovanie na strane daňovníka aj na strane správcu dane.

 

 

 

 

Posted in Nezaradené.