NOVELA platná od 01. mája 2017

Share

Zákon č. 81/2017, ktorý vyšiel dňa 15. apríla 2017 v Zbierke zákonov mení a dopĺňa celkovo tri zákony, a to:

 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti
 • zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
 • zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti

Tento novelizačný zákon nadobúda účinnosť od 1. mája 2017, avšak niektoré body v ňom nadobúdajú účinnosť až od 1. októbra 2017 a od 1. januára 2018.

Bodovo si zhrnieme oblasti, v ktorých nastali zmeny:

Zákon o službách v zamestnanosti

 1. Evidencia/vyradenie uchádzača o zamestnanie
 2. Povinnosti uchádzača o zamestnanie
 3. Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe
 4. Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj (§ 52) a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (§ 52a )
 5. Príspevok na dochádzku za prácou (§ 53)
 6. Príspevok na podporu mobility za prácou (§ 53a )
 7. Integrácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v sociálnom podniku pracovnej integrácie (§ 50b)
 8. Kontrola dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti (§ 20b)
 9. Kontrolná činnosť (§ 68)
 10. Aliancia sektorových rád a sektorové rady (§ 35b)
 11. Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§ 60) – od 1. októbra 2017
 12. Elektronické podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (§ 34 ods. 1) – od 1. januára 2018

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi

 1. Doplnenie charakteristiky príjmu, ktorý sa na účely posudzovania hmotnej núdze nezapočíta do príjmu
 2. Zavádza sa nová povinnosť žiadateľa o pomoc v hmotnej núdzi a žiadateľa o osobitný príspevok a povinnosti príjemcu
 3. Doplnené, nové podmienky znižovania dávky (§ 10)
 4. Strata nároku na ochranný príspevok (§ 11)
 5. Doplnenie pôsobnosti orgánov štátnej správy (§ 26)

 Zákon o orgánoch štátnej správy

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny od 1. mája 2017 bude zabezpečovať tvorbu analýz a prognóz vývoja na trhu práce a bude ich zverejňovať na svojom webovom sídle [§ 3 písm. h)].

Posted in Nezaradené.