Zmeny ekonomických veličín od 1.7.2019

Share

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 183/2019 Z. z. sa s účinnosťou od 1.7.2019 životné minimum mení takto (§ 2 ods. 1 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime)

a) ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu zo 205,07 €  na 210,20 € mesačne
b) ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu zo 143,06 € na 146,64 € mesačne
c) ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa z 93,61 €  na 95,96 € mesačne


Nepostihnuteľné sumy pre účely exekučných zrážok zo mzdy od 1.7.2019
Základné nepostihnuteľné sumy:
  • pri fyzickej osobe, ktorá nepoberá dôchodok:

            100% životného minima plnoletej osoby: 210,20 €,

            25% životného minima plnoletej osoby na vyživovanú osobu: 52,55 €,

  •  pri fyzickej osobe, ktorá poberá dôchodok:

             100% životného minima plnoletej osoby: 210,20 €,

             50% životného minima plnoletej osoby na vyživovanú osobu : 105,10 €,

Pri pokutách za priestupky (platí aj pre poberateľov dôchodkov):
  • 50% životného minima plnoletej osoby: 105,10 €,
  • 25% životného minima plnoletej osoby na vyživovanú osobu: 52,55 €,
Pri zrážke výživného pre maloleté dieťa, ktorú povinnému nemožno zraziť je:
  • 70% zo 60% životného minima na osobu (70% z 126,12 €): 88,28 €,
  • 70% základnej sumy na vyživovanú osobu (70% zo 52,55 €): 36,78 €,
Zrážka bez obmedzenia z príjmu, ktorý je
  • nad 150 % životného minima plnoletej osoby: 315,30 €

 


Suma predčasného starobného dôchodku, ktorú musí poistenec dosiahnuť, aby mohol požiadať  o predčasný starobný dôchodok od 1.7.2019

V § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je stanovená minimálna suma predčasného starobného dôchodku ako 1,2-násobok životného minima – od 1.7.2019 je táto minimálna suma vo výške 252,30 €.


Výška zárobku popri evidencii na úrade práce od 1.7.2019

Uchádzač o zamestnanie, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, si môže privyrobiť najviac v úhrne do výšky sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku (§ 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov).

Zmenou životného minima sa teda mení od 1.7.2019 aj maximálna výška zárobku na sumu 210,20 €.


Valorizácia príspevkov od 1.7.2019
Peňažný príspevok na prepravu    107,25 €
na diétne stravovanie  I. skupina      39,02 €
na diétne stravovanie  II. skupina      19,51 €
na diétne stravovanie  III. skupina      11,71 €
na hygienu, opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia      19,51 €
na zabezpečenie prevádzky osobného motorového vozidla      35,11 €
na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom      46,82 €
Resocializačný príspevok maximálna výška      84,08 €
Náhradné výživné maximálna výška    115,20 €
Príspevky na podporu náhradnej
starostlivosti
Jednorazový príspevok pri zverení    530,70 €
Jednorazový príspevok pri zániku    978,80 €
Opakovaný príspevok dieťaťu do 10 rokov    192,00 €
Opakovaný príspevok dieťaťu nad 10 do 15 rokov    220,80 €
Opakovaný príspevok dieťaťu nad 15 rokov    239,90 €
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi    187,20 €
Zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi    133,40 €
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi      76,80 €
Príspevky na vykonávanie absolventskej praxe a na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby na vykonávanie absolventskej praxe    136,63 €
na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby    210,20 €

Minimálne výživné na dieťa od 1.7.2019

Minimálne výživné na dieťa je stanovené vo výške 30% zo sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa (§ 62 ods. 3 zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov). Do 30.6.2019 je minimálne výživné na dieťa mesačne v sume 28,08 €, od 1.7.2019 stúpne na sumu 28,79 € (30% z 95,96 €).


Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.7.2019

Hranica príjmu za rok 2018 pre posudzovania vzniku, zániku povinného poistenia SZČO od 1.7.2019 je vo výške 5.724 €.

Minimálny vymeriavací základ SZČO je 477 € – z toho mesačné poistné 158,11 €.
Maximálny vymeriavací základ SZČO je 6.678 € – z toho mesačné poistné 2.213,75 €.


Maximálna výška dávky v nezamestnanosti od 1.7.2019

Od 1. júla 2019 sa pre nových žiadateľov zvýši maximálna dávka v nezamestnanosti.
Pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci – maximálna výška 1.032,50 € (do konca júna to bolo 972,30 €),
pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci – maximálna výška  999,20 € (do konca júna to bolo 941 €).


Maximálna garančná dávka od 1.7.2019

Od 1. júla 2019 sa zvýši maximálna výška dávky garančného poistenia, na ktorú má zamestnanec nárok, ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla 2019 do 30. júna 2020, na 3.039 €. Doteraz bola táto dávka vyplácaná najviac vo výške 2.862 €.

 

Posted in Nezaradené.