Nový dôvod vyradenia z ÚP / nový status poistenca štátu ZP

Share

V súlade s § 34 ods. 6 a 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov je uchádzač o zamestnanie povinný:

  • aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu v termíne a na mieste určenom úradom.
  • na účel ponuky vhodného zamestnania alebo ponuky niektorého z aktívnych opatrení na trhu práce byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní odo dňa vyzvania úradom. Formu vyzvania si uchádzač o zamestnanie dohodne s úradom. Vyjadrenie zamestnávateľa o prijatí alebo neprijatí uchádzača o zamestnanie do ponúknutého vhodného zamestnania je uchádzač o zamestnanie povinný doručiť úradu v termíne určenom úradom.

Novelizáciou sa od 1. januára 2019 rozšírila pôsobnosť lekárskej posudkovej činnosti na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie a to o posúdenie:

  • schopnosti plniť povinnosti podľa § 34 ods. 6 a 8, ak ide o uchádzača o zamestnanie, ktorý predložil potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti.

Lekársky posudok bude obsahovať záver, v ktorom je posúdená schopnosť alebo neschopnosť plniť povinnosti podľa § 34 ods. 6 a 8.

Podľa § 36 ods. 1 písm. u) úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom zistenia neschopnosti plniť povinnosti podľa § 34 ods. 6 a 8 na základe posudku podľa § 19 ods. 7 (posudkového lekára) alebo § 20 ods. 4 (odborného konzília posudkových lekárov).

V tejto súvislosti sa novelizačným zákonom č. 376/2018 znovelizoval aj zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou elektronicky údaje podľa § 36 ods. 1 písm. u) zákona o službách zamestnanosti na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia.

Rozširuje sa okruh fyzických osôb, za ktoré platí poistné na zdravotné poistenie štát – § 11 ods. 7 písm. m)  piaty bod:

  • za fyzickú osobu, ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť, má vystavené potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti a bola vyradená z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa osobitného predpisu

Po ukončení práce neschopnosti, ak občan požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do siedmich kalendárnych dní, ho príslušný úrad práce zaradí do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti (§ 34 ods. 3 písm. f)).

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že ak bude mať nezamestnaný taký zdravotný stav, že nebude schopný počas dočasnej práceneschopnosti plniť si povinnosti podľa § 34 ods. 6 a 8, bude vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Možno teda predpokladať zníženie stavu nezamestnaných so statusom dlhodobo nezamestnaný.

Posted in Nezaradené.