NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA

Ministerstvo financií SR predložilo návrh nového zákona o zaručenej elektronickej fakturácií

Povinnosť vydávať a prijímať zaručenú elektronickú faktúru, ako aj ich ďalej spracúvať, sa vzťahuje na
a) rozpočtovú organizáciu a príspevkovú organizáciu, ktoré sú zapojené na štátny rozpočet,
b) verejného obstarávateľa a obstarávateľa.

Zaručenou elektronickou faktúrou sa rozumie dokument v elektronickej podobe, ktorý obsahuje náležitosti podľa tohto zákona, je vyhotovený v dátovej štruktúre a formáte elektronického dokumentu podľa tohto zákona a vydáva a prijíma sa prostredníctvom fakturačného systému.

Fakturačný systém je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Fakturačný systém zabezpečuje činnosti súvisiace so zaručenou elektronickou fakturáciou.

Viac o pripravovanom zákone sa dozviete v návrhu zverejnenom na webovom portáli SLOV-LEX

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-19
Posted in Nezaradené.