DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY

TYP ZMLUVY

 • do 31.12.2017 sa priznával štátny príspevok na uzavretý HYPOTEKÁRNY ÚVER
 • od 1.1.2018 sa posudzuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky na uzavretý ÚVER NA BÝVANIE

ÚČEL ZMLUVY 

 • nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti,
 • výstavba tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo
 • zmena dokončenej stavby [§ 139b ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov] určenej na bývanie

ZMLUVA o úvere na bývanie

 • na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie,
 • najviac zo sumy 50.000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom,

DLŽNÍK / SPOLUDLŹNÍK

1) najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o tento úver,

2) priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e zákona o dani z príjmov za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie. Priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e.

 

 Pri zmluvách o úvere na bývanie uzavretých v období od 1.1.2018 do 31.12.2018 je hranica priemerného mesačného príjmu za rok 2017 = 1.240,20 Eur

Tieto príjmy za rok 2017 nájdeme:

 • §5

= ak bolo zamestnancovi vykonané ročné zúčtovanie zamestnávateľom: Tlačivo „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň..“ riadok 01

= ak bolo podané Daňové priznanie:  Typ A = riadok 32  /  Typ B = riadok 34

 

Ostatné príjmy sa uvádzajú len v Daňovom priznaní typu B

 • §6

= ods. 1, ods. 2 = riadok 37

=  ods. 3, ods. 4 = riadok 58

 • §7

= riadok 66

 • §8

= riadok 69

 • §51e

= riadok 06 Príloha č. 2

Uplatňovať si daňový bonus na zaplatené úroky si môže LEN DLŽNÍK za podmienky, že on aj spoludlžník spĺňa stanovené zákonné podmienky.

Posúdenie príjmov, ak má dlžník aj spoludlžníka:

priemerný mesačný príjem dlžník + spoludlžník  <   2.480,40 Eur (1.240,20 x 2)

Daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR), ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.


VÝŠKA DAŇOVÉHO BONUSU NA ZAPLATENÉ ÚROKY

 

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov

v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 Eur za rok.

 

Maximálna zákonná suma:

 • na celý rok = 400 Eur
 • pomerná časť podľa počtu mesiacov:   od začatia úročenia    / od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý poslednýkrát vznikol nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich bezprostredne

po sebe nasledujúcich rokoch počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie (alebo § 52zm ods. 1 – prvýkrát vzniká až v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý mu poslednýkrát vznikol nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých).

 


Daňový bonus na zaplatené úroky je suma, ktorá vyjde z uvedenej rovnice ako tá menšia!

50% z vyčíslených úrokov z Potvrdenia  >  alebo  < maximálna zákonná suma daňového bonusu

Daňový bonus na zaplatené úroky sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Posted in Nezaradené.