Články

Mzdové nároky na rok 2020

Nariadením vlády č. 324/2019 Z. z. sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020.            

Zvýšenie rodičovského príspevku od roku 2020

Rodičovský príspevok sa bude od 1.1.2020 v súlade s § 4 odsek 1 zákona o rodičovskom príspevku č. 571/2009 Z. z. zvyšovať zo sumy 220,70 eur na: 270 eur mesačne, 370 eur mesačne, ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná […]

Minimálna mzda na rok 2020

Dňa 28. augusta 2019 bol podaný návrh nariadenia vlády SR – LP/2019/623 ustanovujúci sumu minimálnej mzdy na rok 2020. Medzirezortné pripomienkové konanie by malo končiť 9. septembra 2019. Aktuálna minimálna mzda 520 € za mesiac by sa od 1.1.2020 mala zvýšiť na 580,00 € . Hodinová minimálna mzda 2,989 € by sa mala od 1.1.2020 zvýšiť na […]

Zmeny ekonomických veličín od 1.7.2019

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 183/2019 Z. z. sa s účinnosťou od 1.7.2019 životné minimum mení takto (§ 2 ods. 1 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime) a) ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu zo 205,07 €  na 210,20 € mesačne b) ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú […]

Nový dôvod vyradenia z ÚP / nový status poistenca štátu ZP

V súlade s § 34 ods. 6 a 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov je uchádzač o zamestnanie povinný: aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu v termíne a na mieste určenom úradom. na účel ponuky vhodného zamestnania alebo ponuky niektorého z aktívnych opatrení na trhu […]

Návrh zvýšenia sumy stravného

Pravdepodobne od júna, pokiaľ dôjde k schváleniu, môžeme očakávať zvýšenie sumy stravného. Návrhom opatrenia sa  sumy stravného pre  jednotlivé časové pásma zvýšia nasledovne: 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,80 eura na 5,10 eura, nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,10 eura na 7,60 eura, nad 18 hodín trvania pracovnej […]

“tvrdý” alebo “mäkký” BREXIT

Stratí alebo nestratí Veľká Británia prístup k jednotnému trhu a colnej únii? Prečítajte si praktické informácie o BREXITE  a čakajme spolu na výsledok BREXITU. Podrobne TU  

DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY

TYP ZMLUVY do 31.12.2017 sa priznával štátny príspevok na uzavretý HYPOTEKÁRNY ÚVER od 1.1.2018 sa posudzuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky na uzavretý ÚVER NA BÝVANIE ÚČEL ZMLUVY  nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti, výstavba tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo zmena dokončenej stavby [§ 139b ods. 5 zákona č. […]